Overslaan en naar de inhoud gaan
1. Algemene bepalingen
  • Dit privacybeleid is gericht op gebruikers van de website geplaatst en beheerd op https://sacher-cnc.com/pl/ (hierna te noemen: de Website).
  • Dit beleid bepaalt de regels voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens die door de Beheerder worden verkregen tijdens het gebruik van de Website.
  • Dit beleid is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die het profiel van de Beheerder op sociale netwerken en YouTube volgen.
2. Beheerder van persoonsgegevens

De beheerder van persoonsgegevens is SACHER Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Bolesławiec, aan ul. Ekonomiczna 6, NIP: 6121871116, KRS: 0000850080, hierna te noemen de "Beheerder". Andere contactgegevens van de Beheerder zijn e-mail: biuro@sacher-cnc.com, tel.: 75 734 65 70.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (hierna: GDPR). De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Beheerder kan zijn:

uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van gegevens (artikel 6, lid 1, letter a van de GDPR);
de noodzaak om contracten uit te voeren die door u met de Beheerder zijn gesloten, evenals acties te ondernemen vóór de sluiting van deze contracten op uw verzoek (artikel 6, lid 1, letter b van de GDPR);
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Beheerder rust (artikel 6, lid 1, letter c van de GDPR).
Het verstrekken van uw persoonsgegevens op basis van de bovengenoemde punten a-c is vrijwillig, maar weigeren om deze gegevens te verstrekken, maakt het voor u onmogelijk om de Website en de diensten van de Beheerder te gebruiken.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in verband met het gerechtvaardigde belang van de Beheerder om claims te beveiligen en te innen, evenals voor directe marketing van diensten die door de Beheerder worden verleend (artikel 6, lid 1, letter f van de GDPR).

4. Doelen en reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Het mogelijk maken van het gebruik van de website,
Het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld het indienen van een aanvraag voor aangeboden diensten),
Het nakomen van wettelijke verplichtingen die op de beheerder rusten (bijvoorbeeld de boekhoud- en belastingwetgeving),
Doeleinden die voortvloeien uit de gerechtvaardigde belangen van de beheerder (zoals het beveiligen en innen van vorderingen, marketing van eigen producten en diensten).
In verband met de uitvoering van de bovenstaande verwerkingsdoeleinden kan de beheerder de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam, bedrijfsnaam, identificatienummer zoals bijvoorbeeld BTW-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, evenals andere gegevens die voortvloeien uit uw profiel op een sociaal netwerk waarmee u contact opneemt met de beheerder. De beheerder zal ook gegevens verwerken zoals cookies en IP-adressen.

5. Het delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de relevante overheidsinstanties of derde partijen indien dit vereist is op grond van de geldende wetgeving. De beheerder kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan partijen die de beheerder ondersteunen bij het verlenen van de dienst, zoals hostingproviders.

6. Bescherming van gegevens

De beheerder is verplicht om uw gegevens te beschermen conform de geldende voorschriften en de hoogste normen op het gebied van veiligheid en gegevensbescherming. De beheerder zorgt voor de veiligheid van persoonsgegevens door het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen die bedoeld zijn om onrechtmatige verwerking van gegevens, hun verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. De beheerder neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens:

Correct en in overeenstemming met de wet worden verwerkt,
Alleen voor specifieke doeleinden worden verzameld en niet verder worden verwerkt op een manier die niet verenigbaar is met deze doeleinden,
Passend, relevant en niet buitensporig zijn,
Juist en actueel zijn,
Niet langer worden bewaard dan noodzakelijk,
In overeenstemming met de rechten van de betrokken personen worden verwerkt, inclusief het recht op beperking van verwerking,
Veilig worden bewaard en niet worden overgedragen zonder passende bescherming.
Persoonsgegevens zijn beveiligd tegen toegang door derden. Alleen personen die gemachtigd zijn door de beheerder, getraind zijn in gegevensbescherming en verplicht zijn om de persoonsge

7. Rechten

U heeft het recht om bij de beheerder te verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens, om deze te corrigeren, te verwijderen of het verwerken ervan te beperken. U heeft ook het recht op gegevensoverdracht en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals het recht op intrekking van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens op elk moment. U heeft het recht om van de beheerder de volgende informatie te ontvangen:

Het doel, de reikwijdte en de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens
Vanaf wanneer uw gegevens worden verwerkt
De bron van waaruit uw gegevens zijn verkregen
De ontvangers of categorieën ontvangers waaraan uw gegevens worden verstrekt
Op verzoek zal de beheerder uw persoonlijke gegevens aanvullen, bijwerken, corrigeren of tijdelijk of permanent stopzetten (verwijderen), indien uw gegevens onvolledig, verouderd, onjuist zijn of in strijd met de wet zijn verzameld, of niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bovendien heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing, inclusief profilering, in de mate waarin de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing. Om de rechten zoals vermeld in dit artikel uit te oefenen, moet u een verzoek indienen bij de beheerder op het e-mailadres vermeld in paragraaf 2.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wet.

8. Koekjes

De beheerder verklaart dat hij gebruikmaakt van "cookies" (koekjes).Cookies zijn informatie die door de server wordt verzonden en op uw apparaat wordt opgeslagen (bijvoorbeeld op de harde schijf van uw computer of in het geheugen van uw telefoon). De gegevens die met behulp van cookies worden verkregen, maken het niet mogelijk om u te identificeren, maar stellen de beheerder in staat om te bepalen of de website met het betreffende apparaat is bezocht (wat niet hetzelfde is als informatie over wie de website heeft bezocht) en welke voorkeuren de gebruiker op dat moment had (wat hem het meest interesseerde op de website). De beheerder gebruikt interne cookies voor de volgende doeleinden:

Het waarborgen van de juiste werking van de website
Statistische doeleinden
Het aanpassen van de website aan uw voorkeuren
De beheerder kan zowel permanente als tijdelijke cookies op uw apparaat plaatsen. Tijdelijke cookies worden meestal verwijderd zodra de browser wordt gesloten, terwijl permanente cookies niet worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Tijdelijke cookies worden gebruikt om de gebruiker te identificeren als ingelogd. Permanente cookies zijn bijvoorbeeld bestanden die bepaalde functies gedurende de hele periode dat ze op het apparaat worden opgeslagen, mogelijk maken. Permanente cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt, inclusief gegevens over de bezochte subpagina's en eventuele fouten, of om de effectiviteit van de websiteadvertenties te controleren.

De beheerder maakt voor de promotie van de website en de door hem geleverde diensten gebruik van online marketing- en advertentietools. Deze tools kunnen cookies op uw apparaat plaatsen. U kunt te allen tijde cookies die door de website zijn achtergelaten op uw apparaat verwijderen, volgens de instructies van de fabrikant van uw webbrowser. U kunt ook de toegang van cookies tot uw apparaat blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen, maar in dat geval werkt de website mogelijk niet correct.

De beheerder maakt gebruik van een server die automatisch informatie over het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met de website, zoals het type apparaat en de browser die u gebruikt, uw IP-adres, de datum en tijd van toegang, een tekstuele beschrijving van het evenement en de classificatie van het evenement, opslaat in serverlogs voor analyse van de werking van het computersysteem. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de logbestanden om het computersysteem te beheren. Logbestanden kunnen worden gebruikt om statistieken op te stellen over de beoordeling van het verkeer op de website en de aanwezigheid van fouten die u niet identificeren.

9. Slotbepalingen

In de toekomst kan het nodig zijn om de privacybeleidregels die in dit beleid zijn vastgesteld, bij te werken. In dat geval zal de beheerder u op de hoogte stellen van elke