Przejdź do treści

Kontrola jakości

Kontrola jakości w zakładzie CNC obejmuje szereg procedur i metod, których celem jest zapewnienie, że produkty wytwarzane przy użyciu maszyn CNC spełniają określone standardy jakościowe. Oto kilka kroków, które często są wykonywane podczas kontroli jakości w zakładzie CNC:

1. Wstępna ocena projektu: Przed rozpoczęciem produkcji, zespół jakościowy ocenia projekt techniczny, aby upewnić się, że spełnia on wymagania klienta i standardy branżowe.
2. Kontrola parametrów procesu: Parametry procesu, takie jak prędkość obrotowa wrzeciona, prędkość posuwu, chłodzenie, oraz narzędzia są monitorowane i dostosowywane, aby zapewnić optymalne warunki obróbki.
3. Inspekcja surowców: Materiały wyjściowe, takie jak blachy, pręty czy odlewki, są poddawane inspekcji w celu wykrycia ewentualnych wad materiałowych przed przystąpieniem do obróbki.
4. Monitorowanie procesu: Podczas obróbki CNC, systemy monitorujące są używane do śledzenia wydajności procesu, w tym czasu cyklu, precyzji wykonania oraz ewentualnych odchyleń od z góry określonych tolerancji.
5. Kontrola wymiarów: Po zakończeniu obróbki, gotowe części są poddawane pomiarom wymiarowym za pomocą urządzeń takich jak suwmiarki, mikrometry, maszyny współrzędnościowe, twardościomierze czy mikroskopy. Sprawdza się, czy wymiary są zgodne z specyfikacją techniczną.
6. Testowanie funkcjonalne: W zależności od rodzaju produktu, mogą być przeprowadzane testy funkcjonalne, aby sprawdzić, czy części działają zgodnie z oczekiwaniami, na przykład testy wytrzymałościowe, testy szczelności lub testy obciążeniowe.
7. Ocena powierzchni: Istotne jest również sprawdzenie jakości powierzchni obrabianych części. Wykorzystuje się do tego różne techniki, takie jak wizualna inspekcja, pomiar chropowatości powierzchniowej czy badania mikrostrukturalne.
8. Dokumentacja i raportowanie: Wszystkie wyniki kontroli jakości są dokładnie udokumentowane, a raporty są tworzone, aby zagwarantować zgodność i brak odchylenia od standardów jakościowych. Te dokumenty mogą być również potrzebne do celów śledzenia jakości w przypadku reklamacji lub audytów. Po wykonaniu produkcji każdy raport jest zapisywany w systemie tak aby w każdej chwili można było sprawdzić zmierzone parametry. Dla klientów, u których raport pomiarowy jest niezbędny jest on wysyłany w formie elektronicznej.

Kontrola jakości w zakładzie CNC jest kluczowym elementem procesu produkcyjnego, który ma na celu zapewnienie, że wytworzone części są zgodne z oczekiwaniami klienta oraz spełniają wymagania jakościowe. Dwustopniowa kontrola jakości gwarantuje, że produkowane elementy kontrolowane są między operacyjnie a także w trakcie finalnego pomiaru w laboratorium pomiarowym.

Dla zapewnienia najwyższej jakości produktów wykorzystujemy maszyny współrzędnościowe (CMM - Coordinate Measuring Machines), szczególnie przy produkcji części o skomplikowanych kształtach i bardzo precyzyjnych wymaganiach. Oto jak wygląda proces kontroli jakości przy użyciu CMM:

1. Programowanie maszyny: Najpierw tworzy się program pomiarowy, który określa ścieżkę pomiarową, punkty pomiarowe i metody pomiaru dla danej części. Programowanie to może być wykonane ręcznie lub automatycznie przy użyciu oprogramowania CAM (Computer-Aided Manufacturing).
2. Montaż części na maszynie: Gotowe części są umieszczane na stole maszyny współrzędnościowej w odpowiedniej pozycji, aby umożliwić dokładne i powtarzalne pomiary.
3. Pomiary trójwymiarowe: Maszyna współrzędnościowa dokonuje pomiarów trójwymiarowych różnych cech geometrycznych części, takich jak średnice, odległości, kąty, promienie, czy też płaszczyzny. Pomiary te są wykonywane z dużą dokładnością, często nawet na poziomie mikrometrów.
4. Analiza wyników: Po wykonaniu pomiarów, otrzymuje się zestawienie danych pomiarowych, które są analizowane pod kątem zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznej. Oprogramowanie CMM może automatycznie porównywać otrzymane wyniki z modelem CAD (Computer-Aided Design) lub inną referencyjną geometrią.
5. Korekty procesu produkcyjnego: W przypadku stwierdzenia odchyleń od tolerancji lub innych niezgodności, można wprowadzić korekty do procesu produkcyjnego, aby zapewnić lepszą zgodność z wymaganiami jakościowymi.
6. Dokumentacja i raportowanie: Wyniki pomiarów są dokładnie udokumentowane, a raporty są generowane w celu udokumentowania zgodności lub odchyleń od specyfikacji technicznej. Te dokumenty są istotne dla zapewnienia jakości produktów oraz mogą być wymagane przez klientów lub organy certyfikujące.

Kontrola jakości przy użyciu maszyn współrzędnościowych jest kluczowym etapem w procesie produkcyjnym, szczególnie w branżach, gdzie wymagana jest wysoka precyzja geometryczna i wymagania tolerancji są bardzo rygorystyczne.

Warunki temperaturowe w laboratorium pomiarowym mają kluczowe znaczenie dla precyzji i powtarzalności pomiarów. Optymalne warunki temperaturowe zapewniają stabilność sprzętu pomiarowego oraz minimalizują wpływ zmian temperatury na wyniki pomiarów. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy kontrolowaniu warunków temperaturowych w laboratorium pomiarowym:

1. Stabilizacja temperatury: Laboratorium pomiarowe powinno być wyposażone w system klimatyzacyjny lub ogrzewanie, które utrzymuje stabilną temperaturę w pomieszczeniu. Ważne jest, aby temperatura była kontrolowana wąskim przedziałem, aby uniknąć fluktuacji, które mogą wpłynąć na dokładność pomiarów.
2. Kontrola wilgotności: Oprócz temperatury, wilgotność powietrza również może mieć wpływ na precyzję niektórych pomiarów, zwłaszcza w przypadku sprzętu elektronicznego. Dlatego istotne jest monitorowanie i kontrolowanie poziomu wilgotności w laboratorium.
3. Izolacja termiczna: Laboratorium powinno być izolowane termicznie od zewnętrznych warunków atmosferycznych, aby minimalizować wpływ zmian temperatury zewnętrznej na wnętrze pomieszczenia.
4. Stabilizacja temperatury sprzętu pomiarowego: Oprócz kontrolowania temperatury otoczenia, istotne jest również zapewnienie, że sprzęt pomiarowy, tak jak maszyny współrzędnościowe czy inne urządzenia pomiarowe, mają odpowiednio długą stabilizację termiczną, aby osiągnąć pożądaną temperaturę pracy przed rozpoczęciem pomiarów.
5. Monitorowanie temperatury: W laboratorium powinny być zainstalowane systemy monitorowania temperatury, które zapewniają ciągłe monitorowanie warunków termicznych i alarmowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.
6. Kalibracja w warunkach temperaturowych: Przed przystąpieniem do pomiarów istotne jest, aby sprzęt pomiarowy był skalibrowany w warunkach temperaturowych zbliżonych do tych, w których będą wykonywane pomiary.

Stosowanie się do wymienionych wyżej zasad pomaga zapewnić, że laboratorium pomiarowe działa w optymalnych warunkach temperaturowych, co przekłada się na precyzję i powtarzalność pomiarów oraz zwiększa zaufanie do uzyskiwanych wyników.