Przejdź do treści
 1. Postanowienia ogólne

 Ogólne warunki współpracy (dalej jako: OWW) określają ogólne warunki umów, niezależnie od ich przedmiotu i charakteru prawnego, zawieranych przez SACHER sp. z o.o. z siedzibą 
w Bolesławcu, przy ul. Ekonomicznej 6, NIP: 6121871116, KRS: 0000850080 (dalej jako: Wykonawca), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 • OWW mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych przez Wykonawcę z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi (dalej jako: Zamawiający), o ile strony nie uzgodniły inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. OWW mają zastosowanie w do umów dotyczących świadczenia przez Wykonawcę usług z jego oferty.
 • Poza OWW na ostateczny kształt stosunku prawnego nawiązanego przez Wykonawcę z drugą stroną umowy mają wpływ także: szczególne warunki świadczenia usług zaakceptowane przez obie strony i utrwalone w formie pisemnej, specyfikacja techniczna i handlowa wykonania konkretnej usługi, oferta, zamówienie oraz oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji („Umowa”).
 
 1. Zawarcie umowy i sposób wykonania zamówienia
 • Wszelkie materiały informacyjne dotyczące działalności Wykonawcy i usług przez niego świadczonych nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 • Złożenie przez Zamawiającego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy.
 • Zamówienie powinno zawierać wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego wykonania zamówienia, dokładną specyfikację techniczną wykonania usługi, rodzaj materiału oraz wymagania dotyczące usługi.
 • Przyjęcie zamówienia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści zamówienia, skutkuje zawarciem umowy o treści określonej 
  w zamówieniu, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią.
 • Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia 
  o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę wraz z potwierdzonym terminem wykonania usługi oraz wynagrodzeniem. Wykonawca składa ww. oświadczenie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
  Po bezskutecznym upływie 7 dni roboczych oferta złożona przez Zamawiającego przestaje wiązać.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Zamawiającego podany przy składaniu zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z umową i starannością jakiej należy oczekiwać od profesjonalisty.
 • W przypadku dostarczenia materiału przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo zużyć część materiału w celu ustawienia procesu technologicznego.
 
 1. Wynagrodzenie
 • Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalane przez Wykonawcę na podstawie treści zamówienia.
 • W razie jakiejkolwiek zmiany dotyczącej zakresu i sposobu wykonania wskazanych 
  w zamówieniu usług przed przystąpieniem do wykonania umowy, należne Wykonawcy wynagrodzenie jest ustalane na nowo. W przypadku braku akceptacji zmienionej wysokości wynagrodzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o jej wysokości, umowę uważa się za niezawartą. W tym przypadku Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Wykonawcy wszystkie poniesione przez niego koszty w związku z poczynionymi przygotowaniami do realizacji umowy.
 • W razie konieczności wykonania usług dodatkowych, Wykonawca powiadomi o takiej konieczności wraz z informacją odnośnie kosztów ich wykonania. Brak odpowiedzi Zamawiającego przez okres 7 dni poczytuje się za zgodę na wykonanie usług dodatkowych.
 • Wykonawca wystawi fakturę VAT opiewającą na wynagrodzenie przysługujące według zasad określonych w umowie powiększone o należny podatek VAT, po wykonaniu zamówienia.
 • Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur oraz innych dokumentów drogą elektroniczną na podany w umowie adres e-mail.
 • Termin płatności faktury wynosi – zgodnie z przyjętym zamówieniem – 14, 30 lub 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na danej fakturze. Za datę płatności uznaje się dzień wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
 • W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, a w przypadku opóźnienia przekraczającego dwa miesiące odsetki maksymalne za cały okres opóźnienia.
 • W przypadku przedpłaty lub zaliczki Wykonawca ma prawo się wstrzymać z wykonaniem zamówienia do chwili otrzymania wpłaty.
 
 
 1. Termin wykonania usług 
 • Termin usługi jest ustalany w łączącej strony Umowie z uwzględnieniem specyfiki i charakteru danego zamówienia.
 • Termin wykonania usługi biegnie od dnia:
  1. zawarcia umowy lub
  2. ustalenia wszystkich istotnych szczegółów wykonania usługi
  3. dostarczenia przez Zamawiającego prawidłowych materiałów, o ile zamówienie ma być wykonane z dostarczonych przez Zamawiającego materiałów lub
  4. wpłaty wynagrodzenia umownego, o ile jest zastrzeżona przedpłata,

w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło najpóźniej.

 • Termin wykonania zamówienia nie biegnie przez okres, w którym świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności:
  1. z powodu siły wyższej,
  2. braku dostępności materiałów,
  3. strajku,
  4. czasowych ograniczeń mających wpływ na wykonanie Zamówienia i wprowadzonych przez organy władzy Państwowej,
  5. awarii lub przerw w dostawie mediów niezbędnych do wykonania zamówienia.
 • W przypadku trwania okoliczności o których mowa w punkcie 4.3 przez okres dłuższy niż 30 dni, każda ze stron może od umowy odstąpić, w terminie 14 dni od upływu powyższego okresu. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dotychczas wykonane usługi.
 • Terminem wykonania zamówienia jest termin wysłania zamówienia do Zamawiającego.
 
 1. Dostawa
 • Zamawiający może zlecić Wykonawcy dostawę zamówienia pod adres wskazany 
  w zamówieniu, wówczas dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego. Dostawa może zostać wykonana przez Wykonawcę lub zlecona kurierowi, przesyłką nieubezpieczoną. Zamówienie może zostać odebrane przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy.
 • Zamawiający ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie dostawy ze specyfikacją wysyłkową. 
  W przypadku niezgodności Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę, jednak nie później niż do końca dnia, w którym zamówienie odebrano, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.
 • W przypadku otrzymania przez Zamawiającego zamówienia niezgodnego z dołączoną specyfikacją wysyłkową, bądź zamówieniem potwierdzonym przez Wykonawcę, Zamawiający ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Wykonawcę.
 • Zamawiający ma obowiązek odbioru zamówienia.
 • Brak zgłoszenia wad zamówienia w terminie 2 dni od dnia odbioru, poczytuje się za przyjęcie zamówienia bez zastrzeżeń co do jakości i powoduje utratę roszczeń z tego tytułu.
 • W przypadku braku odbioru zamówienia, kolejne próby dostawy zamówienia odbywają się na koszt Zamawiającego.
 • W przypadku zwłoki Zamawiającego w odbiorze zamówienia przez okres dłuższy niż 21 dni lub zwrotu przesyłki kurierskiej zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,25 % wartości netto zamówienia, za każdy dzień zwłoki.
 • Kara umowna, o której mowa w pkt 5.7., nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę od Zamawiającego odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
 
 1. Reklamacje, odpowiedzialność Wykonawcy 
 • Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
  i powinna zawierać dokładny opis wady oraz żądanie Zamawiającego.
 • W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dokonuje wyboru, czy zamówienie zostanie naprawione, czy wykonane ponownie.
 • W przypadku braku możliwości naprawy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawca zwróci kwotę stanowiącą udokumentowany koszt tych materiałów, nie wyższą jednak niż dwukrotność wynagrodzenia, jakie Wykonawca miał otrzymać za obróbkę tych materiałów.
 • W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty transportu związane z reklamacją pokrywa Wykonawca. Wykonawca nie pokrywa innych kosztów, w tym demontażu lub ponownego montażu. W przypadku nieuznania reklamacji koszty transportu związane z reklamacją ponosi Zamawiający.
 • Wykonawca wykonuje zamówienie według specyfikacji przekazanej przez Zamawiającego, lecz nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe ustalenie warunków technicznych zamówienia ani za przydatność zamówienia do celu, któremu miało służyć.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę spowodowaną okolicznościami, za które nie odpowiada, w tym w szczególności w przypadku:
  1. dostarczony przez Zamawiającego materiał nie odpowiadał specyfikacji technicznej lub nie nadawał się do wykonania zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną,
  2. Zamawiający nie poinformował Wykonawcy o wcześniejszej obróbce dostarczonych materiałów, mającej wpływ na prawidłowe wykonanie zamówienia,
  3. za przydatność zamówienia do celu, któremu według Zamawiającego miało służyć.
 • Ogranicza się całkowitą odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy do okoliczności, które miały charakter umyślny i do kwoty dwukrotności wartości netto danego zamówienia. Wyłącza się odpowiedzialność wykonawcy za szkody pośrednie oraz za utracone korzyści.
 
 1. Obowiązek zachowania informacji w tajemnicy
 • Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, 
  w których posiadanie wszedł w związku z łączącą strony umową w tym w szczególności dokumentacji technicznej lub rozwiązań technicznych, informacji dotyczących procesów technologicznych stosowanych przez Wykonawcę.
 • W przypadku naruszenia zasad zachowania w tajemnicy informacji poufnych, opisanych powyżej Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. Wykonawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na ogólnych zasadach.
 
 
 1. Postanowienia końcowe
 • Zamawiający nie może dokonać potrącenia wierzytelności przysługującej Wykonawcy, z inną wierzytelnością przysługującą Zamawiającemu, chyba że Wykonawca wyraził pisemna zgodę na potrącenie.
 • Zamawiający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Wykonawcy.
 • Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 
  ze względu na siedzibę Wykonawcy.